Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

дек/10

30

Търговски проекти

Особености

Преди да се започне работа с търговските проекти е необходимо да се настроят статусите, които ще приемат проектите. Това се извършва от Настройки/CRM/Статус на проект. Търговският проект не може да премине към краен статус (успех или неуспех), ако има изпълнители към екипа на проекта, които са без самооценки, крайни оценки и коментари към тях.

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Код – попълва се автоматично от Имперо
Име* – попълва се наименованието на проекта
Описание – попълва се кратко описание на проекта
Отговорник – посочва се служителя, който е отговорен за проекта
Тип задачи, която съдържа – посочва се типът на включените в проекта задачи
Начална дата* – посочва се дата, на която стартира проекта
Планирана крайна дата – посочва се датата, на която се очаква да бъде изпълнен проекта
Приоритет – посочва се степента на значимост на изпълнение на проекта спрямо другите проекти. Могат да бъдат дефинирани и настройвани от Настройки/CRM/ Приоритет на проект
Вероятност – посочва се степента на успеваемост на проекта. Могат да се дефинират и настройват от Настрйки/CRM/Вероятност на проект
Начална дата – датата, на която стартира изпълнението на проекта
Планирана крайна дата – посочва се датата, на която се очаква да приключи проекта
Отнася се за (обект) – посочва се обект от Имперо, към който е свързан проекта.
Отнася се за (запис) – посочва се конкретен запис от избрания обект, с който е свързан проекта
Тип проект* – автоматично се попълва със стойността Търговски проект, която не може да бъде редактирана попълнено е със стойността Търговски проекти
Клиент* – посочва се клиента, за който е проекта
Лица за контакти* – посочват се лицата за контакт от страна на клиента, които са ангажирани с проекта
Търговец – посочва се търговец, който е ангажиран с проекта. Когато в клиента е попълнено полето Обслужащ търговец, тогава това поле се попълва автоматично.
Дата на завършване – попълва се автоматично при преминаването на проекта в краен статус
Завършен – полето е маркирано, когато проекта е в краен статус (успех или неуспех)

Екип към проект

Въвежда се екипът, който ще бъде ангажиран с изпълнението на проекта. За целта се попълват полетата:
Служител – посочва се служителят, който ще участва в изпълнението на проекта
Роля – посочва се ролята, която ще изпълнява при изпълнението на проекта

Преди да бъде завършен проекта се попълва информация за представянето на участниците. За целта се попълват полетата:

Самооценка – предоставя информация за оценката, която конкретния служител е поставил по повод изпълнението на проекта
Коментар към самооценка – предоставя информация за коментара на служителя относно своята самооценка
Крайна оценка – това е оценката, която отговорника на проекта поставя за представянето на конкретния служител
Коментар към оценка – показан е коментара съпътстващ поставената оценка

Задачи

Предоставя информация както за включените в проекта задачи, така и представя възможност за добавяне на нови задачи към проекта. При добавяне на нови задачи се попълват описаните тук полета.

Активности

Прилага се за управление на свързаните с проекта активности, в това число добавяне на нови и редактиране на съществуващи такива. Подробно описание на полетата и предприеманите спрямо активностите действия можете да прочетете тук.

Оферти

Използва се за управление на свързаните с проекта оферти, в това число добавяне на нови и редактиране на съществуващи оферти. Подробно описание на полетата и действията можете да прочетете тук.

Страници: 1 2

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Бъдещи събития 30 декември 2010
Типове активност 5 януари 2011
Статус на проект 5 януари 2011
Причина за край 5 януари 2011

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране