Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

окт/12

16

Вътрешни маркетингови проекти

Обектът се използва за управление на маркетинговите проекти, които компанията изпълнява. При добавяне на нов вътрешен маркетингов проект се попълват полетата:

Особености

Преди да се започне работа с вътрешните маркетингови проекти е необходимо да се настроят статусите, които ще приемат те. Това се извършва от Настройки/CRM/Статус на проект. Вътрешният маркетингов проект не може да премине към краен статус (успех или неуспех), ако изпълнителите от екипа към проекта нямат попълнени самооценки, крайни оценки и коментари към тях.

Характеристики по групи (описание на полета и попълване)

Основна информация

Код – попълва се автоматично от Имперо при добавяне на записа
Име* – попълва се наименованието на вътрешния маркетингов проект
Описание – въвежда се допълнителна информация свързана с вътрешния маркетингов проект
Отговорник – посочва се служителя отговорен за изпълнението на проекта
Тип задачи, които съдържа – посочва се типът на задачите, от които се състои вътрешния маркетингов проект
Начална дата* – посочва се датата на стартиране на дейностите по проекта
Планирана крайна дата – посочва се датата, на която се очаква проекта да приключи
Приоритет – посочва се степента на значимост при изпълнението на проекта
Отнася се за (обект) – попълва се в случай, че е необходимо обвързването на проекта с други записи от Имперо
Отнася се за (запис) – посочва се конкретен запис от избрания вече проект
Тип проект* – попълва се автоматично от Имперо със стойността Вътрешни маркетингови проекти, която не може да се променя
Завършен – полето е маркирано, когато проекта е приключен
Дата на завършване – показана е датата, на която е приключен проекта

Екип към проект

Посочват се служителите ангажирани с изпълнението на проекта.

Служител – посочва се служителят, който участва в изпълнението на проекта
Роля – посочва се ролята, която служителя изпълнява в проекта
Самооценка – предоставя информация за оценката, която конкретния служител е поставил по повод изпълнението на проекта
Коментар към самооценка – предоставя информация за коментара на служителя относно своята самооценка
Крайна оценка – това е оценката, която отговорника на проекта поставя за представянето на конкретния служител
Коментар към оценка – показан е коментара съпътстващ поставената оценка

Статистика

Предоставя информация за изпълнението на проекта спрямо задачите включени в него. За целта информацията се управлява в полетата:

Общ брой задачи – показан е броя на включените във вътрешния маркетингов проект задачи
Начален статус – показан е броя задачи, които са в начален статус
Междинен статус – показан е броя задачи, които са в междинен статус
Успешно приключили – показан е броя задачи, които са успешно приключили
Неуспешно приключили – показан е броя задачи, които са неуспешно приключили
Процент на завършеност – степента на завършеност на проекта

Активности

Позволява добавяне на активности към вътрешния маркетингов проект. Подробно описание на активностите е налично тук.

Задачи

Позволява добавяне на задачи към вътрешния маркетингов проект. Повече информация за задачите е налична тук.
Специфично за задачите във вътрешните маркетингови проекти е възможността за добавяне на няколко задачи с едно и също описание за различни контрагенти, които са част от маркетинговия проект. Това се извършва чрез бутона Избери контрагенти за задачи (целева група). В отворилия се прозорец се добавят клиентите, описанието и срока на задачата. Бутоните:
Добави филтрираните записи – създава задача за филтрираните от списъка клиенти
Добави избраните записи – създава задача за маркираните от списъка записи
Задачите, които Имперо ще създаде са със срок посочен в полето Срок* и описание стойността, която е попълнена в полето Описание на задачи*.

Причина за неуспех

Полето Причина за неуспех е попълнено, когато проекта е завършил с неуспех. Причините за неуспех се посочват в полето Валидни причини при добавяне на статуса за неуспех (Настройки/CRM/Статус на проект).

Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

Още интересни статии

Фактуриране 5 ноември 2012
Semper Fortis Risk Management 19 декември 2012
Знаете ли, че… 14 януари 2013

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране