Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

окт/14

24

Продажби

Добавянето на нова продажба се извършва от модула Продажби->подмодула Заявки,

където се избира обекта Продажби и се натиска бутона Добави. Отваря се екран, в който е необходимо да се попълнят полетата:

Характеристики по групи (описание на полетата и попълване)

Основна информация

Клиент – посочва се клиента, на който ще бъдат продавани артикулите
Краен клиент – посочва се клиент, който е дъщерна фирма на избрания клиент в продажбата клиентът, на който ще бъде крайният потребител на артикулите
Лице за контакти – избира се лице за контакт, като ако е попълнено полето „Краен клиент“ стойностите в Лица за контакти са измежду въведените в крайния клиент. Ако не е попълнен краен клиент за лице за контакт се избира между въведените в клиента лица за контакти.
Търговски обект - посочва се търговския обект, за който е продажбата измежду търговските обекти на крайния клиент. Ако не е посочен краен клиент се избира измежду търговските обекти на клиента.
Търговец – попълва се с обслужващия търговец, който е посочен в клиента
Операция (Оферта/Търг) – Имперо попълва автоматично информацията в това поле според това дали записът е създаден от оферта или търг
Запис (от Оферта/Търг) – попълва се от Имперо със съответната оферта или търг, от който е генерирана продажбата

Склад по подразбиране – посочва се склада, където се намират артикулите в продажбата и от където ще бъдат изписани артикулите в продажбата
Тип ценова листа – посочвате ценовата листа, по която пазарува клиента по продажбата. По подразбиране се попълва с Дребно и ценова листа, което означава, че в продажбата ще се покаже цена на дребно, ако няма ценова листа за дадения артикул. Ако има ще се попълни със стойността от ценовата листа
Тип сделка – Имперо попълва автоматично стойността в това поле с „Продажба“
Проект – посочва се търговския проект в резултат на изпълнението, на който се реализира продажбата. В полето се показват всички търговски проекти, чийто клиент е еднакъв с този в продажбата
Договор – служи за обвързване на продажбата с договора, който е по нея. Необходимо е договорът да е въведен в Имперо и контрагента в него да бъде еднакъв с този в продажбата. Когато няма договор към този клиент в горния ляв край на полето се показва малко червено триъгълниче
Поръчка от клиент – посочва се поръчката от клиента в резултат, на която е въвежданата продажба
Дата – автоматично се попълва датата на въвеждане на поръчката
Дата на стартиране – посочва се датата, на която започва работа по продажбата. По подразбиране е еднаква с датата на добавяне на продажбата
Предефиниран текст – посочва се кратко описание, което е свързано с продажбата
Бележка – позволява въвеждането на допълнителна информация свързана с продажбата

Имперо позволява проверка на статуса на клиента чрез натискане на бутона Статус на клиент, в следствие на което се отваря прозорец, в който е показана информация за последните продажби, които клиента в продажбата е реализирал.
Ако артикулите, които ще бъдат продавани ще бъдат разпространени чрез дистрибутор се попълва полето Дистрибутор.

След като е попълнена информация в основните полета се пристъпва към указването на схема на плащане, която ще бъде използвана в продажбата.

Схема на плащане

Показва начина на плащане на закупуваните с продажбата артикули.

Схема* – показва дали плащането ще бъде на веднъж 100% или на няколко етапа, разсрочени във времето

Период за плащане (в дни)* - броя дни, след които трябва да настъпи плащането на поръчката

След попълването на схемата на плащане следва да бъде добавена информация за артикулите, които ще бъдат продавани за целта в Артикули към сделка се попълват полетата:

Артикул – указва се артикула/услугата, която ще бъде продадена или изпълнена
Склад – указва се склада, от който ще бъде изписан артикула, ако той е различен от склада попълнен по подразбиране
Партида – попълва се партидата, под която се води артикула, ако има такава
Количество – въвежда се количеството артикул, което ще бъде продадено
Мерна единица – попълва се автоматично с въведената в артикула
Единична цена – цената на един брой артикул
Отстъпка в % – попълва се процента отстъпка, който ще бъде използван за артикула, ако има такава
Цена след отстъпката - Имперо автоматично изчислява общата цена след приспадането на отстъпката
Обща цена – това е цената на артикула с ДДС, която Имперо изчислява автоматично
Бележка – позволява добавяне на допълнителна информация за артикулите, ако е необходимо. Информацията попълнена в бележката няма да се покаже в издадената фактура

Ако продажбата е обвързана с оферта, то е възможно артикулите да бъдат добавени в продажбата от офертата чрез бутона Зареди всички артикули от офертата.
Имперо информира със съобщение, ако добавянето на артикули е било успешно. След което като редове са добавени артикулите в поръчката.

Ако е необходимо добавянето на отстъпка на цялата продажба то се извършва от секцията Ценова информация, където в полето до Отстъпка се попълва процента отстъпка, с който ще бъде намалена стойността на продажбата.

Накрая се натиска бутона „Запази„, с което записа за продажбата се записва в Имперо. След като бъде запазена може да се генерират фактури, да се отрази плащането на продажбата и да се намали наличността на артикулите в склада. Тези действия се извършват по следния начин:

Изписване на артикули

Ако продажбата е свързана с артикули, а не с услуга, то при тяхното продаване и даване на клиента трябва да бъде променена наличността в склада. За целта се използва действието изписване, което създава движение по изписване на артикулите. Действието е достъпно от бутона Действия (изобразен с две светкавички), след като се натисне е необходимо да се избере опцията Изписване. Ще се отвори прозорец, в който трябва да се маркират артикулите, след което да се даде десен бутон на мишката и да се даде Изпиши.

Отваря се прозорец, в който е показана информацията за движението, с което се изписват артикулите от склада.

 

 

След приключване на изписването статуса на продажбата става Изписана, а в секцията Информация за фактури и движения се появява запис с информация за движението, с което се изписват артикулите.


Издаване на фактура/кредитно известие/дебитно известие

Издаването на фактура се извършва чрез фактуриране на падежа към поръчката. Записите в падежи към поръчка се добавят автоматично при добавяне на артикули и цена към тях.

 

 

 

 

За издаването на фактура се използва една от трите възможности – Фактурирай, Фактурирай и изпиши, Фактурирай (опции). Подробно описание на трите начина на фактуриране се намира тук.

Издаването на кредитно или дебитно известие се извършва след като продажбата е фактурирана. При промяна на количеството артикули или цена Имперо, след което се запази продажбата Имперо автоматично изкарва информация за това че трябва да обнови информацията във фактурата или да се издаде съответно кредитно или дебитно известие. Последователността от действия, които ще се случат в Имперо при намаляване на количеството или цената е следната:

1. ще се отвори прозорец, в който Имперо ще попита за начина, по който да бъде платена разликата. Ако продажбата е била платена, то е необходимо да се постави отметка в полето Плати разликата и да се посочи съответно каса или банкова сметка, от която ще бъдат платени парите и да се даде бутона Потвърди*. Ако не е платена, то просто се натиска бутона Потвърди*.

 

 

 

 

Ще се отвори прозорец, в който трябва да се избере една от двете опции – издаване на известие по фактура към продажбата или обновяване на съществуваща фактура.


 

 

 

 

При избор на издаване на известие се генерира известие за разликата в сумата или количеството артикули. Ако е избрано обновяване на фактура съответно се обновява издадената по-рано фактура.

 Прочетете още:

Договори11 март 2011
Складове21 февруари 2011
Поръчки1 март 2011
Дистрибуция10 март 2011
Пакетни цени31 октомври 2013
Bookmark and Share

Все още няма коментари.

Коментирай тази статия

«

»

Върни се горе
Go To Top
Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране