Ладжър, Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране

Катeгория | Продажби

24

окт/14

Продажби

Добавянето на нова продажба се извършва от модула Продажби->подмодула Заявки,

където се избира обекта Продажби и се натиска бутона Добави. Отваря се екран, в който е необходимо да се попълнят полетата:

(още…)

24

окт/14

Оферти

Офертите са част от продажбения процес на почти всяка организация. (още…)

31

окт/13

Пакетни цени

Намира приложение при добавяне на пакетни цени за продукти, услуги или и комбинация от двете. При добавяне на нова пакетна цена се попълва информация за:

Характеристики по групи (описание на полета)

Основна информация

Код – служи за различаване на записа в базата данни. Може да бъде добавян автоматично.
Име – попълва се наименованието на пакетната цена
Обща пакетна цена – сумата от общите цени на артикулите и услугите включени в пакетната цена, попълва се автоматично

Артикули към пакетна цена

Артикул – посочва се продуктът/услугата, който ще бъде включен в пакетната цена
Количество – попълва се броят артикули или услуги, които ще бъдат включени в пакетната цена
Единична цена – попълва се единичната цена на артикула

5

ное/12

Фактуриране

Преди да се фактурира една продажба е необходимо да се направят няколко настройки, свързани с:

 1. задаване на диапазон на фактурите;
 2. дефиниране на фактуриращ;

Задаване на диапазон на фактурите

Извършва се от обекта Номера по търговски обекти, който се намира в модула Настройки и подмодула Документи. За да бъде добавен нов диапазон е необходимо да се избере празен ред от списъка и да се попълнят полетата:

 1. Код – попълва се уникална информация за разпознаване на записа в базата данни
 2. Търговски обект – посочва се търговския обект, за който ще бъде валиден диапазона на издавания документ
 3. Група документи – в зависимост от документите, чийто диапазон се задава се посочва:
  1. Данъчен документ – когато диапазонът е за Фактура, Дебитно известие, Кредитно известие, Протокол
  2. ДДС Протокол – когато диапазонът е за издаваните ДДС Протоколи
  3. Друг – когато се задава диапазонът за други неданъчни документи като Проформа фактура, Сметка, Митническа декларация, Договор, Протокол, Анекс, Входящи договори, Изходящи договори, Входящи анекси, Изходящи анекси, Други документи
 4. От – попълва се стойността, от която започва диапазона
 5. До – попълва се крайната стойност на диапазона
 6. Активен – поставя се отметка, за да бъде диапазонът в активен
 7. Осчетоводени до – попълва се автоматично от Имперо с посочената в търговския обект информация

Важно: Когато не е въведен диапазон на фактурите не може да бъде издадена фактура за продажбата.

Дефиниране на фактуриращ

Фактуриращият е лицето, от чието име се издава фактурата и чието име стои до СЪСТАВИТЕЛ във фактурата. Той се посочва в обекта Фактуриращ, който се намира в подмодула Документи, модул Настройки. При добавянето на нов фактуриращ се попълват полетата:

Основна информация

Код – попълва се автоматично от Имперо
Служител* – посочва се служителя, от чието има ще се издава фактурата

21

фев/12

Как да: Избера ценова листа

Имперо ERP

Тип ценова листа е характеристика на управляваните в обекта Продажби записи. Основната цел на полето е да дефинира начина, по който ще бъде формирана цената на артикула към продажбата. (още…)

16

фев/12

Как да: Добавя отстъпка към продажба?

Отстъпките в продажбите могат да бъдат реализирани на две нива: (още…)

8

апр/11

Зареждане на групови количества в търгове

В Имперо съществуват два начина за зареждане на групови количества в търгове: (още…)

8

апр/11

Реализация на търгове

Справката показва количествата продадени артикули в резултат на участието на организацията в търгове. (още…)

1

апр/11

Продажби

Основна цел на модула е управление на информацията, която е свързана с продажбите.

(още…)

28

мар/11

Справка: Клиенти без активност

Справката дава информация за броят дни без активност за даден клиент по предварително посочена дата на последна поръчка. (още…)

Следваща страница »

Created by Calipers | Блогът на Ладжър е изграден върху WordPress Ладжър - Имперо, Елементс, Софтуер по поръчка, Консултиране